Rådmannens ledergruppe

I sin stab har Rådmannen med seg fem kommunalledere og kommunikasjonsrådgiver

Ledergruppen møtes to ganger i uken. Her løftes saker som enten er besluttet i kommunens øverste organ som er Kommunestyret og skal følges opp, eller saker som forberedes før det skal til politisk behandling

De viktigste oppgavene

Rådmannen er øverste administrative ansvarlige, og sammen med stab drifter han Alta kommune som arbeidsgiver for nesten 2.000 ansatte. Administrasjonen skal også iverksette besluttet politikk.

Hvert år i oktober legger Rådmannen frem sitt forslag til budsjett for kommende år og en økonomiplan for de neste fire årene. Rådmannen er forpliktet til å levere et budsjett i balanse. Senere samme år får politikerne saken på sitt bord og vedtar endelig budsjett og økonomiplan i Kommunestyret. Det er det økonomiske grunnlaget kommunen driftes etter de neste årene.

Alta kommune styres etter tre grunnprinsipper; Åpenhet, trygghet og respekt. 

Bjørn Atle Hansen

Rådmann

Rådmann i Alta kommune er Bjørn Atle Hansen og han begynte i jobben i 2005. Rådmannens hovedoppgave er å lede kommunen slik at vi får best mulig tjenester til innbyggerne av de ressursene som er til rådighet.
I tillegg er utviklingsperspektivet viktig.

Mobil: 957 65 212
E-post: bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no

Monika Olsen

Fellestjenesten

Kommunalleder for Fellestjenesten er Monika Olsen og hun ble ansatt i mai 2020 i det som var en nyopprettet stilling. 

Fellestjenesten har en felles støtte-, veileder- og fagfunksjon for hele organisasjonen. Den sentrale hovedoppgaven er å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen. Kommunalleders kjerneoppgave er å ha den strategiske forståelsen av virksomhetsområdet, og kunne se helheten i organisasjonens arbeid samt være en støtte for kommunens øvrige ledere. Prioriterte oppgaver er ledelse av kommunens fellestjenester, digitalisering av kommunale oppgaver, økonomistyring og ulike personalsoppgaver og saker til politisk behandling.

Mobil: 958 06 179
E-post: monika.olsen@alta.kommune.no

John Helland

Helse og Sosial

Kommunalleder for helse og sosial er John Helland.

Helland har jobbet som kommunalleder siden 2014. Helse og Sosial er et tjenesteområde som har gjennomgått store endringer de siste årene. Det er laget en helt ny struktur både i organisasjonen og for tjenestetilbudet. Ved å samle ressursene, skal tjenesten nå være rustet til å møte økte behov og demografiske endringer  som vi vet kommer.

Mobil: 953 05 062
E-post: johe@alta.kommune.no

Oppvekst og kultur

Kommunalleder for oppvekst og kultur er Bjørn Pedersen. Han startet i jobben 1. september 2021.

Tjenesteområde for oppvekst og kultur er stort, og omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet.
Kommunens tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, og målet er riktig hjelp, og så tidlig som mulig.


Tjenesteområdets visjon er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene». Målet med dette er at alle barn og unge i Alta skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående skole innenfor normert tid. 
 

Oddvar Konst

Samfunnsutvikling

Kommunalleder for Samfunnsutvikling er Oddvar Konst. Siden 2013 har han ledet utviklingsavdelingen. Avdelingen ble opprettet i 2008 og avløste Plan og Utviklingssektoren. Kommunalleder har ansvaret for avdelingens saksområder som blant annet omfatter samfunns- og arealplanlegging, næringsutvikling, skog- og landbruk, grunnforvaltning, utbyggingsavtaler, folkehelse og ulike prosjekter.


Avdelingen er kommunens redskap både for utvikling og vekst i Altasamfunnet og for politisk og administrativ ledelse i strategiske og overordnede saker.  I denne vide definisjonen inngår å ivareta kommunens interesser på flere samfunnsområder og Altas rolle i utviklingen i regionen. Avdelingen har en særskilt rolle i og følge med på samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, nasjonalt for å ivareta kommunens interesser.

I dette ligger også å være oppdatert på alt fra internasjonale trender til samarbeid som påvirker samfunnsutvikling lokalt. Dette innebærer at kommunalleder og avdelingen må ha et stort nettverk og delta på mange arenaer også utenfor kommunen. 
 

Mobil: 481 01 562
E-post: oddvar.konst@alta.kommune.no

Bengt Fjellheim

Tekniske Tjenester

Kommunalleder for Tekniske Tjenester er Bengt Fjellheim og han har ledet tjenesten i vel 16 år.

Tekniske tjenester leverer tjenester innenfor flere områder i Alta kommune. Kommunalteknikk (vei/gatelys/parkering, vann, avløp og renovasjon), Miljø, park og idrett, Kommunale Bygg, Brann og redning, Oppmåling og byggesak, og Renhold.

Tjenesteområdets oppgaver og ansvarsområder driftes i samsvar med kommunens målsettinger, kommuneplanens samfunnsdel, virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak. Vi er bevisste på at tjenesteområdet er en leverandør av tjenester som befolkningen og de andre tjenesteområdene er avhengig av; veidrift, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, parkeringsavgiftssystemer, trafikksikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, lekeplasser, brannforebygging, brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester, drift av kommunale bygg og renhold.

Mobil: 907 23 705
E-post: bengt.fjellheim@alta.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiver er Astrid Sommarset-Krogh.

Stillingen ble opprettet i 2019 og rådgiverens arbeidsoppgaver er; videreutvikling av kommunens nettside og intranett, nyhetspublisering på intranett, hjemmeside og sosiale medier, kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger,bistå i utvikling av kommunikasjonsstrategi, språkprofil og visuell profil for kommunen som helhet og krisekommunikasjon.

Innbyggerne er vår viktigste ressurs og de innehar opplevelse av hverdag, erfaring og viktig kunnskap. Det trenger vi for å utvikle Alta kommune i årene som kommer. Innbyggerdialog er noe av det viktigste vi gjør. Det bidrar til økt tillit, engasjement og ansvarsfølelse hos altaværingene, men også større forståelse for demokratiske prosesser. 

Mobil: 465 01 144
E-post: astrid.krogh@alta.kommune.no

 

Tilbake til hjemmesiden