Dette skjer på Lille-Komsa

45 boeneheter i et lavt blokkbygg, i regi av Geir Svendsen Entreprenør, er nå ferdig planlagt og detaljreguleringen er vedtatt. Dette er bare første trinn i utbyggingen av Lille-Komsa. I løpet av de neste årene skal området bygges ut med 200 boenheter.

Skisse av prosjekt for felt BBB3. Helen og Hard har tegnet og Geir Svendsen Entreprenør står for utbygging

I hjertet av Alta

Området er unikt, og er for mange altaværinger et viktig friluftsområde. Det har det vært et viktig moment i arbeidet med å regulere boligområdet, som ble startet opp i 2014 og vedtatt i 2019. Planarbeidet startet med en områdeanalyse og ved hjelp av en skisse over området ble plasseringen av boligfeltet nøye vurdert.

Planen er, med unntak av teknisk infrastruktur, laget av planavdelingen til Alta kommune. Intensjonen med planen er blant annet at områdets karakter skal videreføres og følelsen av å befinne seg i et skog- og friluftsområde skal være til stede også etter utbyggingen.

I planarbeidet ble det også brukt en fysisk modell i skala 1:1000. Plasseringen av boligfeltene har sett relativt like ut fra skisse til ferdig plan.

De aller fleste har nok sett at det skjer store ting i området og infrastruktur på området er så og si ferdig. Akkurat nå er Komsahøyden/Komsaveien berørt av endringer i forbindelse med en justering av veien. Selve veien inne på Lille-Komsa er ferdigstilt frem til asfaltering. Nå skal veien med tilhørende fortau og parkering sette seg og derfor blir det ikke asfaltering før i 2023.

Dronefoto av Lille Komsa per oktober 2022

En ny måte å bo på

Første felt, BBB3, i regi av Geir Svendsen Entreprenør er altså første prosjekt ut. 45 boeneheter i lavt blokkbygg med parkeringskjeller og felles uteområde i terrenget. Leilighetene varierer fra ett- til fireroms. Mer kompakte enn man kanskje har sett tidligere, på grunn av fellesarealer inne i bygningene. Bygningene er tegnet av arkitektkontoret Helen&Hard.

Bilde som viser plasseringen av BBB3 - første trinn i utbyggingen

Bofellesskap og store sosiale fellesarealer er kongstanken i prosjektet, som har fått navnet Skogtun. Beboerne skal selv være med å bestemme hva fellesarealene skal brukes til. 

Skisse av prosjekt for felt BBB3. Helen og Hard har tegnet og Geir Svendsen Entreprenør står for utbygging
Områderegulering

I egen regi

Alta kommune bygger ut hele områdets felles infrastruktur selv, ved entreprenør Pedersen Maskin. All teknisk infrastruktur, som det er behov for innenfor området, blir lagt i eller under veien, med tilkoblingspunkt for hvert fremtidige boligfelt utenfor veien. 

Området nærmest E6 blir overvannshåndtering for området. Under bakken ligger det store rør som vil bli brukt som et fordrøyningsmagasin, før vannet langsomt sleppes på kommunens overvannsrør utenfor området. Overvann er det vannet som for eksempel kommer fra regn og snøsmelting.

Veien mot 200 nye boenheter

I 2019 ble det gjennomført konkurranse for de to første feltene. Det ene feltet skal ha leiligheter i blokk, som Geir Svendsen nå starter på. Det andre rekkehus og er felt BKS1. Dette prosjektet er fortsatt midt i en planprosess og har enda ikke vært ute til offentlig ettersyn. I årene fremover skal de resterende fem boligfeltene bygges ut, og planavdelingen har startet forberedelser for neste utlysning.

Vei inne på området Lille-Komsa