Velkommen til Alta kommune/Álttá gielda/Alattion komuuni

Nordlyskatedralen i Alta
Alta sentrum vinter 2021

Nordlysbyen Alta

Alta er en kommune i det vestlige Finnmark og vi har hatt bystatus siden 2000. Den grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og Kvalsund, i øst mot Porsanger, i sør mot Kautokeino og Karasjok, og i vest mot Kvænangen og Loppa. Alta er også navnet på tettstedet og byen, som er kommunens administrasjonssenter.

Det bor 21.144 personer i Alta.

I Alta er det 16 barne- og ungdomsskoler, og vi har 27 barnehager.

Kvalitet og utvikling

Vi har et overordnet ansvar for kvalitet og utvikling i barnehage og skole. Kommunens tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, og målet er riktig hjelp, så tidlig som mulig.

I Alta kommune har vi satset på tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge over mange år. Vi har satt sammen de gode systemene som tidligere er utviklet i kommunen og kartlagt behovet for kunnskap og utvikling i en større kartlegging. Dette danner grunnlaget for vår samhandlingsmodell "Se meg tidlig".

Alta ble i 2015 kåret til en av de tre beste kulturkommunene i Norge og aller best på ung kultur (UKM)

Åpning Borealis vinterfestival

Alta har et rikt kultur og idrettstilbud til barn og unge. Vi har mye og leve opp til! Altas unge befolkning, naturlige internasjonale fokus og flerkulturelle historie– gir oss store fortrinn. 

Opplevelser i Alta

I vår kommune får du oppleve både fjell og sjø, det urbane byliv og naturens stillhet. I Alta finner du et rikt tilbud og muligheter både for toppidrettsutøvere, trimmere og de som liker å gå i variert natur - både sommer og vinter.

Næringsutvikling i Alta kommune

Skillemo Næringsområde

Alta har har over lang tid hatt befolkningsvekst og SSB sine beregninger viser at befolkningsveksten sannsynligvis vil vedvare. i 2021 var Alta en av kun ni kommuner i Troms og Finnmark som hadde vekst i befolkningen. Kommunen ser derfor et behov for, og et ønske om, langsiktig arealplanlegging med høyde for langvarig vekst. Første byggetrinn i Skillemo Næringsområde er på 350 DAA. 

Her har Alta kommune lagt til rette for 44 nye næringstomter. Skillemo næringsområde utgjør sammen med Altahøyden Sør de største tilrettelagte utbyggingsområder i Nord Norge – og vil være viktige verktøy for å skape videre vekst i Alta.

I tillegg til disse er også Langnes næringspark utviklet i løpet av de siste årene. Her er det 105 DAA næringsareal.

Oversiktsbilde Alta sentrum
Alta sentrum. Foto: Mediaveien

Vi legger til rette for næringsutvikling

Vårt hovedmål er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen og ta vare på allerede eksisterende arbeidsplasser.

Vårt helsetilbud

I 2021 åpnet vi Alta omsorgssenter. Ved å investere en milliard kroner på senteret er målet å gi enda bedre tilbud til våre innbyggere. Senteret er Alta kommunes største investering, og er den største omleggingen av tilbud som er gjennomført.

Alta omsorgssenter er kåret til Årets Helsebygg 2021.

Alta omsorgssenter

En dør inn

"En dør inn" er filosofien for vårt helsetilbud. Alta omsorgssenter er en del av denne satsingen. Har du behov for hjelp, enten det gjelder helse, omsorg eller sosiale tilbud, skal veien inn være enkel for deg som innbygger. Derfor har vi i 2021 etablert koordinerende enhet, som holder til på senteret. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig og koordinert tilbud til deg som har behov for tjenester fra flere ulike instanser eller tjenesteområder.

I senteret har vi samlokalisert Follumshagen omsorgsboliger, Alta sykehjem, Hjemmetjenesten, Stilla legesenter, Ergo- og fysioterapitjeneste og Follumsvei 15, som er leiligheter for yngre pleietrengende, og Toppen dagsenter. 

Ved å etablere Alta omsorgssenter har vi samtidig frigjort både penger og ressurser til større fokus på å bo lengre hjemme. Vi vet at veldig mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem, men trenger noe hjelp. Vi møter nå dette behovet på en enda bedre måte enn før. 

Ved å investere i velferdsteknologi har det blitt en enklere hverdag både for de hjemmeboende, de som bor hos oss på senteret og for våre ansatte.

Les mer om vårt helsetilbud

Det skal være enkelt for deg som innbygger å finne frem i våre tilbud. 

I alle faser av livet skal det være godt å bo i Alta kommune

På Lathari

Bli kjent med oss